Print

Handicapkørsel

Er du svært bevægelseshæmmet, bruger et ganghjælpemiddel og samtidig ikke kan bruge almindelig kollektiv trafik, kan du søge om handicapkørsel.

Handicapkørsel er et tilbud om kørsel til aktiviteter i fritiden med taxi eller liftbus.

Se hvordan du tilmelder dig handicapkørsel nederst på siden.

Hvordan bliver du kørt?

Du bliver kørt i taxi eller liftbus. Men skal du på en længere rejse, vil en del af turen foregå med tog eller X bus.

For at komme i betragtning til optagelse i handicapkørselsordningen skal du opfylde alle de følgende betingelser:

 • Være fyldt 18 år.
 • Være svært bevægelseshæmmet med begrænsninger i bevægelsesapparatet i en sådan grad, at du er ude af stand til at benytte den almindelige kollektive trafik.
 • Bruge et ganghjælpemiddel, såsom kørestol, rollator, gangstativ eller albuestokke.
 • Handicappet skal vare i mere end 12 måneder.

Hvem kan ikke tilmeldes ordningen?

 • Bevægelseshæmmede udelukkende på grund af svimmelhed, nedsat hørelse, syn m.v.
 • Personer, der på grund af psykisk handicap ikke kan orientere sig.
 • Blinde og svagtseende.
 • Personer med allergier og andre luftvejslidelser.
 • Personer, der har behov for specialtransport, f. eks senge- og båretransport.
 • Personer, hvis kørselsbehov alene er begrundet i afstanden fra bopæl til offentlige transportmidler.
 • Personer, hvor genoptræning skønnes at kunne forbedre tilstanden så meget, at den almindelige kollektive trafik kan benyttes inden for et år.

Hvad kan ordningen bruges til?

Ordningen gælder kørsel til fritidsformål, altså besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle aktiviteter m.m.

Ordningen kan ikke benyttes i forbindelse med kørsel til behandling, terapi og lign. bl.a.:

 • Kørsel til/fra læge
 • kørsel til /fra speciallæge
 • kørsel til/fra behandling på sygehus  
 • kørsel til / fra dagcenteraktiviteter, som brugere er visiteret til
 • kørsel til / fra skole
 • kørsel til / fra aktiviteter, der udføres som led i behandling. Det kan være kørsel til lægeordineret eller lægeanbefalet svømning, ridning m.m.